Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach co najmniej kilkunastu uczestników z jednorodnym zapotrzebowaniem na rehabilitację ze względu na rodzaj niezdolności do pracy. Trwają one co najmniej dwa tygodnie. Każda grupa ma opracowany program rehabilitacji, który jest zgodny z chorobami uczestników i jest realizowany z udziałem specjalistycznego personelu.

Na czym polegają turnusy rehabilitacyjne?

sanatoria oferujące turnusy rehabilitacyjneTurnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, stymulują rozwój osobisty. W przeciwieństwie do pobytów sanatoryjnych NFZ, które mają na celu rehabilitację terapeutyczną poszczególnych osób. Z kolei sanatoria oferujące turnusy rehabilitacyjne mają o wiele bardziej bogatą ofertę, a ich celem jest poprawa stanu zdrowia. Organizator musi posiadać uprawnienia nadane przez wojewodę i znajduje się w centralnej bazie danych organizatorów. Jego zadaniem jest zorganizowanie grup uczestników wymagających jednorodnej rehabilitacji, opracowanie i wdrożenie programu, dostosowanego do potrzeb uczestników, uzależnionego od rodzaju niezdolności do pracy. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów, psychologów i terapeutów, w zależności od czynności wykonywanych w ramach programu. Osoba z umiarkowanym stopniem niezdolności do pracy lub z orzeczeniem o niezdolności do pracy oraz osoba w wieku do 16 lat wymagająca pomocy w życiu codziennym może otrzymać pomoc finansową na utrzymanie opiekuna na turnusie.

Organizator powinien złożyć wniosek do właściwego urzędu wojewódzkiego, a ośrodek do właściwego terytorialnie urzędu marszałkowskiego, który po uzyskaniu opinii powinien zostać przesłany do wojewody. Wojewoda prowadzi ewidencję ośrodków i organizatorów wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów mogą złożyć osoby fizyczne.